Adxto

adxto

Case

Våra tidigare uppdrag och samarbeten

Här kan du läsa mer om våra uppdrag och samarbeten med Life Science-sektorn och vården.

Sveriges största vaccinatör 2019

 

Utmaning: Målet var att öka tillgängligheten till vaccinationer och kundtillströmningen till apoteken. Det långsiktiga målet var att bli en ledande aktör inom vaccinationer genom att på sikt utöka både antal apotek, öppettider, vaccinationsutbud, andra hälsotjänster och geografisk täckning runt om i Sverige.

Adxtos lösning: Adxto Care har, på uppdrag av Apoteket AB, bedrivit vaccinationsmottagningar på apotek över hela Sverige sedan 2016. Extra lyckosamt har det varit i de regioner där vaccinationsmöjligheterna varit begränsade på exempelvis vårdcentraler.

Resultat: År 2019 var Adxto Care Sveriges största vaccinatör med 80 mottagningar runt om i landet där vi vaccinerade 155 000 doser på apotek i hela Sverige. Totalt var det 140 sjuksköterskor och läkare som jobbade med vaccinationsprojektet. I Region Stockholm och i Uppsala var Adxto med i det fria vårdvalet under influensaperioden. På flertalet apotek utökades vaccinationsverksamheten med andra patientnära tjänster såsom blodtryckskontroller, blodsockerkontroller och svalgprover. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

 

 

Patientstöd i hemmet

 

Utmaning: Vår kund erbjuder specialiserad behandling inom neurologi för kroniskt sjuka i hemmet. Utmaningen har varit en alltför komplicerad behandling där patienterna har behövt hjälp med att titrera doserna både i hemmet och på sjukhusen. Syftet med projektet är att öka den kliniska effekten samt patientsäkerheten vid behandling av kundens produkt.

Adxtos lösning: Adxto har idag trepartsavtal med 25 sjukhus. Vårt samarbete går ut på att tillhandahålla specialutbildade sjuksköterskor som på uppdrag av kliniker utbildar vårdpersonal på sjukhus och inom hemsjukvård. Våra sjuksköterskor erbjuder patienter att få behandling för Parkinsons sjukdom i deras egna hem samt erbjuder dem utbildning och telefonsupport (teknisk support). Vi återkopplar till ansvarig klinik och ansvarar för spårbarhet av medicinteknisk utrustning. Journalföring sker hos Adxto. Projektet bedrivs i Sverige och Danmark.

Resultat och framgångsfaktorer: Samarbetsprojektet har möjliggjort åtkomst och ökat patientstöd för de patienter som använder kundens produkt. Det har skapat en bättre och tryggare patientresa och behandlingsresultat. Vill du veta mer? Kontakta Johan

"Our collaboration with Adxto has enabled access and service for patients using our products.
We appreciate Adxto's professional nurses' work and high level of service."

Kristoffer Meyner, COO at NordicInfu Care AB

Diabetes Wellness

 

Utmaning: Diabetes Wellness är en insamlingsstiftelse som sedan 2007 arbetat med att sprida information om diabetes till allmänheten och stödja diabetesrelaterad forskning. Deras utmaning har varit bemanning av sjuksköterskor för sina aktiviteter rörande blodsockerkoll på allmänheten.

Adxtos lösning: Adxto erbjuder uthyrning av sjukskötersketjänster till Diabetes Wellness olika event där våra sjuksköterskor tar blodsockerkoll på allmänheten. Detta äger rum på träningslopp och andra samhällsaktiviteter runt om i landet med syfte att sprida information kring diabetes, disease awareness samt uppmuntran till en hälsosam livsstil. Våra sjuksköterskor hjälper även till att ge support per telefon och mail rörande frågor kring diabetes.

Resultat: Tillsammans har vi lyckats fånga upp individer med oupptäckt sjukdom samt kunnat hänvisa dessa vidare för vård. Vi har därmed kunnat förebygga att personer som löper risk för att utveckla diabetes blir sjuka på sikt. Vill du veta mer? Kontakta Sofia

“Vårt samarbete med Adxto har alltid fungerat mycket bra och vi är väldigt nöjda med det arbete som sjuksköterskorna utför.
Sjuksköterskorna är trevliga, kompetenta och väl insatta i vad vi på Diabetes Wellness sysslar med. Det är ofta samma
sjuksköterskor som återkommer på våra event vilket gör att vi inte behöver lära upp ny personal varje gång, något som underlättar vårt arbete”.

Jacob Andersson, Diabetes Wellness

 Screeningprojekt KOL

 

Utmaning: På uppdrag av läkemedelsföretag i Filippinerna fanns behov av att fånga upp individer med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och skapa disease awareness kring sjukdomen i landet. Utmaningen ligger i att många lever med sjukdomen utan kunskap och diagnos.

Adxtos lösning: Adxto har implementerat screening-tester inom KOL (FBS/HbA1c/HPN/spirometri/medicinsk kontroll) för allmänheten, i shoppingmall och andra allmänna platser, med syfte att fånga upp individer med oupptäckt sjukdom för att kunna hänvisa dessa vidare för vård. Testerna har utförts av våra sjuksköterskor, läkare och lungterapeufter som varit utbildade inom området samt att behandla sekretessbelagd patientinformation och rapportera biverkningar i enlighet med våra kunders policy.

Resultat: Totalt har Adxto drivit screening-tester över hela Filippinerna med ca 200 anställda sjuksköterskor, läkare och lungterapeufter som jobbat i projektet. Vi har lyckats fånga upp individer med oupptäckt KOL samt kunnat hänvisa dessa vidare för vård. Genom projektet har vi kunnat bidra till en tidig diagnos som kan bromsa sjukdomsförloppet och minska dödligheten. Vill du veta mer? Kontakta Johan

 

Enzymsupport

 

Utmaning: Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad läkemedelsbehandling. Detta kan bero på exempelvis okunskap, sjukdomsförnekelse, missförstånd, glömska och sänkt motivation över tid. Kund vill öka följsamheten till ordinerad läkemedelsbehandling av deras produkt för patienter med diagnosen endokrin pankreasinsufficiens för att minska mag/tarmbesvär, öka QoL samt öka dos.

Adxtos lösning: Syftet med Adxtos digitala Patientstödsprogram är att skapa en brygga mellan sjukvård och hemhjälp genom att ge ytterligare stöd i patientens hem utan att sjukpersonal är fysiskt närvarande. Målet med Patientstödsprogrammen är att ge ökad följsamhet till läkemedelsbehandlingen genom sms, mail, datainsamling och sjuksköteskesamtal från Adxto. Läkemedelsföretaget sponsrar patientstödsprogrammet som är gratis för patienten. Läkemedelsföretaget får i sin tur rätt statistik och information kring hur medicinen fungerar.

Resultat: Genom riktad utbildning, support och motivation har vi förbättrat patienternas följsamhet till sin ordination då det generellt skett en doshöjning inom rek intervall för samtliga 140 patienter i programmet. På så sätt kan vi erhålla optimal effekt av behandlingen och följa upp den faktiska användningen och behandlingen ur patientens perspektiv. Resultatet har blivit förbättrade avföringsvanor och mindre magsymptom, kunna äta all kost, känner sig piggare och bättre QoL. Patienterna har även upplevt en känsla av omhändertagande och trygghet. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

 Adherence projekt KOL

 

Utmaning: Syftet med projektet var att skapa och testa en metod och ett program för att hitta KOL-patienter och öka deras följsamhet/adherence i användandet av kundens produkt. Målet var att inkludera 80 nydiagnostiserade KOL-patienter, nyinsatta på inhalation av produkten.

Adxtos lösning: Adxto skapade ett program som var uppbyggt för att stödja varje enskild patient under 12 månader med syfte att öka adherence med 30%-enheter i slutet av programmet. Detta jämfört med en baseline där endast 25% av KOL-patienter står kvar på kundens produkt efter 12 månader. Adxto rekryterade patienter i samarbete med läkare på vårdcentraler och screeningdagar. Vår specialutbildade sjuksköterska genomförde telefonsupport och stöd under ett års tid för att säkerställa att patienterna använde produkten på ett korrekt sätt, öka följsamheten samt få patienterna att sluta röka för bättre QoL.

Resultat: Patienterna hade en följsamhet på 80% efter 6 månaders uppföljning (tidigare 35%) och 75% vid 18 månaders uppföljning (tidigare 25%). Vill du veta mer? Kontakta Johan

Patientröster från projektet

  • “Positiv känsla av att någon bryr sig”
  • “Bra att kunna ställa frågor om framförallt läkemedlet”
  • “Tycker att jag upplevt lite pekpinnar angående rökningen, kan dock rekommendera stödprogrammet.”
  • “Bra med påminnelser angående livsstilsförändringar”
  • “Stödprogrammet hade varit till mer nytta för mig om jag fått det tidigare i mitt sjukdomsförlopp”

 

Infusionsmottagning

 

Utmaning/syfte: Kund vill bidra till bättre infusionssupport för patienter som förskrivits deras läkemedel. Det finns begränsade resurser och erfarenhet i sjukvården att kunna utföra detta. Patienterna behöver kontinuerlig infusionsbehandling och det krävs utbildade sjuksköterskor som administrerar läkemedlet samt övervakar då det finns risk för ev. biverkan.

Adxtos lösning: Adxto erbjuder läkare, som inte har utrymme eller resurser för att ta hand om infusionsbehandlingar på sin egen klinik, en möjlighet att ordinera kundens läkemedel och upprätthålla patientens ansvarsförmåga samtidigt som de lägger ut administrationen av infusionsbehandlingen till Adxtos infusionsmottagning. Patienterna har också erbjudits att boka infusionstider efter arbetstid vilket har lett till att Adxto har försökt anpassa infusionstiderna efter patientens önskemål.

Resultat: Genom samarbetsprojektet får rätt patienter tillgång till läkemedelsbehandling på Adxtos mottagning, samtidigt som sjukvården får avlastning för att administrera infusionsbehandling efter att ett behandlingsbeslut har tagits. Som resultat av våra infusionsprojekt har Adxto varit Sveriges största privata infusionsmottagning där vi gjort flest biologiska infusioner i landet. Vill du veta mer? Kontakta Magnus

 

 

Provtagningar

 

Utmaning/syfte: Med vårt centrala läge i Stockholm kan patienter enklare komma i kontakt med vård och genomföra olika provtagningar. Det innebär även att företagen kan erbjuda en mer individanpassad tjänst för sina produkter. Vill du veta mer? Kontakta Johan.

"Vårt samarbete med Adxto har ökat tillgängligheten för våra kunder för provtagningar med våra produkter. Vi uppskattar Adxto kliniks centrala läge i Stockholm och de professionella sjuksköterskornas arbete och service".

Magnus Refthammar, Director product development, Dynamic Code

 

Kvalitetssäkringsprojekt hos neurologklinik

 

Utmaning: Kliniken ville förbättra kvaliteten och omhändertagandet av MS patienter. Kliniken ville även förbättra kliniska processer och säkerställa god infusionssupport.

Adxto Lösning: Adxto tillsatte en arbetsgrupp som gemensamt arbetat för att kartlägga, beskriva och förbättra Neurologklinikens kliniska processer. Projektgruppen har genomfört regelbundna projektmöten i arbetsgruppen där arbetsuppgifter i projektet följts upp och redovisats muntligen och skriftligen. Projektgruppen har arbetat enligt följande struktur:

  • Mottagningens rutiner och arbetssätt har beskrivits i en nulägesanalys.
  • Förbättringsområden har identifierats.
  • Mål för förbättringar har tydliggjorts.
  • Löpande förbättringsarbete och avstämningar har skett enligtuppsatta mål.
  • Projektarbetet har sammanfattats och rapporterats.

Resultat: Kliniken kunde optimera rutiner kring patientbesöken som ledde till att resursanvändningen förbättrades och patienttillgängligheten, patientsäkerheten och personalkontinuiteten ökade. Kvalitetssäkringsarbetet har också lett till gemensamma behandlingsrutiner på Neurologmottagningarna samt förbättrade rutiner för registrering i och användning av data i MS-registret som underlag till analys av insatt behandling på gruppnivå.

Arbetet med behandlingsutveckling har lett till nya rutiner. De regelbundna projektmöten som har hållits har också varit av värde för kliniken. Projektgruppen har genomfört regelbundna projektmöten i arbetsgruppen där arbetsuppgifter i projektet följts upp och redovisats muntligen och skriftligen. Projektets resultat har utvärderats av verksamhetschefen. Samtliga utvärderingsparametrar i utvärderingsformuläret har fått goda eller mycket goda betyg. Vill du veta mer? Kontakta Johan

 

Outsourcing av säljteam

 

Utmaning: Läkemedelsföretag vill på kort tid utöka sitt nationella säljteam för Sverige.

Adxtos lösning: Adxto (fd Mimerex) vet att förmågan för ett företag att bygga presterande team är oerhört viktig. Det här är vad Adxto är bäst på och något vi hjälpt våra kunder med i över 20 års tid. Vår erfarenhet visar att kompetens och kapacitet är viktigt för uppgiften men för prestation så är det gruppens personlighet och glädje som avgör. Med vårt breda nätverk inom läkemedelsbranschen lyckades vi snabbt sätta upp ett säljteam med en bra gruppdynamik för kunden.

Resultat: Att utöka säljkåren med inhyrda konsulter på ett snabbt och flexibelt sätt har gett en ökad marknadsnärvaro som resulterat i en ökad försäljning och marknadsandel för kundens produkt. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

”Mimerex lyckades på mycket kort tid sätta ihop ett nationellt säljteam åt oss. Vi är mycket nöjda med det kreativa och professionella arbete som görs”.

Ingalill Hyltander, Business Unit Manager, Bayer

 Konsulttjänster Norden

 

Utmaning: FrostPharma har haft behov av en flexibel HR-partner för att kunna hjälpa företaget i deras expansiva tillväxt i Norden.

Adxtos lösning: Med över 20 års erfarenhet inom life-science har Adxto bidragit med rådgivning och support till företag som önskat expandera, omstrukturera eller starta nytt. Vårt samarbete med FrostPharma går ut på att stärka upp med personal och kompetens när det behövs. Våra konsulter kan med kort varsel hoppa in och öka verksamhetens effektivitet och flexibilitet samt underlätta vid olika typer av omställningar. Vi har även hjälp företaget med rekryteringar.

Resultat: Med våra konsulter har vi lyckats hjälpa kunden att snabbt etablera och expandera sin verksamhet i samtliga nordiska länder där de verkar för att erbjuda läkemedelsalternativ för barn och vuxna med speciella behov. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

“FrostPharma's close collaboration with the Adxto Group in terms of resources and knowledge has led to rapid growth for our establishment in the Nordic region".

Clas Lindbergson, CEO Frostpharma AB

 Produktlansering Norden

 

Utmaning: Ett nordamerikanskt läkemedelsföretag introducerar en ny behandling och behöver inrätta en nordisk försäljningsorganisation för att lansera deras produkt i samtliga nordiska länder. Kunden har ingen juridisk enhet eller företagsstruktur i Norden och vill lansera sin produkt direkt efter EMEA-godkännande.

Adxtos lösning: Adxto (fd Mimerex) har på fyra veckor rekryterat ett helt nordiskt team och tillhandahållit fullständiga HR-tjänster genom projektet.

Resultat: Projektet har resulterat i att företaget har kunnat etablera sig och sin produkt på kort tid utan all administration som krävs för att leda personal i fyra länder. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

In a very short time, Adxto (formerly Mimerex) managed to put together a complete Nordic sales team for us. We are very satisfied with the focused and professional work that is done.

Georg Nagl, Managing Director, subrosa Healthcare & Capital GmbH

 Delad säljkår

 

Utmaning: Idag pågår hög konkurrens om marknadsnärvaro och vårdpersonalens tid när det handlar om att få till säljmöten. Två kunder vill öka sin marknadsnärvaro med en kostnadseffektiv lösning.

Adxtos lösning: Adxto erbjuder kunderna en delad säljkår. Produktspecialisterna, tillsammans med Adxtos försäljningschef, arbetar med produkter från två olika, icke-konkurrerande läkemedelsföretag, inom ett överenskommet geografiskt område mot särskilt anpassade kundgrupper. Läkemedelsföretagen delar på mötestiden, kostnaderna och Adxto leder säljteamet. Adxto sköter säljträning, mötesbokningar och coachning. Adxto rapporterar tillbaka till försäljningscheferna på läkemedelsföretagen.

Resultat: Vi har flera lyckade projekt med delade säljkårer. De främsta fördelarna har varit att företagen fått en ökad access till kunderna på ett kostnadseffektivt sätt. Det har även varit positiv respons från vårdpersonal som uppskattat effektiva, intressanta möten, ibland då två läkemedel har kunnat komplettera varandra inom samma terapiområde. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

 Hyr en konsult

 

Utmaning: Kund behöver fylla en vakans i sitt team under 1 års tid på grund av föräldraledighet.

Adxtos lösning: Med Adxtos gedigna branscherfarenhet, breda kontaktnät och våra konsulters flexibla arbetssätt kan vi snabbt täcka upp kundens vakans med rätt person till ett bra pris.

Resultat: Kunden har kunnat fortsätta driva sitt team framåt, utan att tappa fart, tack vare en driven och kompetent konsult på plats för överlämning i tid. Vill du veta mer? Kontakta Pontus

Rulla till toppen